ประเภท : กิจกรรม / โครงการ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๙-๒๔ ตุลาคม  
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุม 1106  
  โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีนางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ 
  โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารการศึกษา 
มีข้อมูลทั้งหมด  124  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    13/13

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13