www.nks.ac.th
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัยฯ
ตำแหน่ง ที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แผนผังวิทยาลัยฯ
ตราวิทยาลัยฯ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
ฝ่ายบริหาร
ครู
บุคลากรทางการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารภายใน
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพฯ
งานสวัสดิการนักเรียนฯ
งานโครงการพิเศษฯ
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชา
สามัญ-สัมพันธ์
ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การโรงแรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 26  
เข้าชมเดือนนี้ : 163  
เข้าชมปีนี้ : 4,821  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 12,089  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว [อ่าน : 39 ครั้ง] ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา [อ่าน : 150 ครั้ง]
แจ้ง นร.ที่ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ให้นักศึกษาแจ้งด้วยตนเองต่อนายอำเภอท้องที่ ที่เป็นภู [อ่าน : 46 ครั้ง] บริษัท FamolyMart รับสมัครพนักงาน [อ่าน : 46 ครั้ง]
ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [อ่าน : 150 ครั้ง] การเปิดและการปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [อ่าน : 180 ครั้ง]

   คลิบวีดีโอ ของวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
เบื้องหลังความสำเร็จของสถานศึกษารางวัลพระราชทาน วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี [อ่าน : 83 ครั้ง] หนังสั้นเรื่อง "ต้นแบบคุณธรรม ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน" วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี [อ่าน : 111 ครั้ง]

   ประกาศ งานการเงิน / บัญชี / พัสดุ
ส่งรายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562  [อ่าน : 3 ครั้ง]
ส่งรายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2562  [อ่าน : 2 ครั้ง]
ส่งรายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562  [อ่าน : 3 ครั้ง]
ส่งรายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  [อ่าน : 1 ครั้ง]
ส่งรายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562  [อ่าน : 1 ครั้ง]

   เอกสารเผยแพร่
ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ที่ได้ประกอบธุรกิจระหว่างเรียนและเป็นเจ้าของธุรกิจฯ  [อ่าน : 130 ครั้ง]
เอกสารกติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ๒๕๖๐   [อ่าน : 293 ครั้ง]
ข้อมูล สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ปีการศึกษา 2560  [อ่าน : 272 ครั้ง]
บันทึกข้อความ ขออนุญาตจัดทำวิจัยในชั้นเรียน  [อ่าน : 239 ครั้ง]
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560  [อ่าน : 357 ครั้ง]

   ผลงานทางวิชาการ / งานวิจัยฯ
ผลงานทางวิชาการชุดการสอน รหัสวิชา 2105-2105 วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556  [อ่าน : 102 ครั้ง]
การประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  [อ่าน : 377 ครั้ง]

   การประกันคุณภาพการศึกษา
SAR-2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  [อ่าน : 253 ครั้ง]
SAR-2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  [อ่าน : 235 ครั้ง]

   กิจกรรม / โครงการ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี นำโดยนายบัณฑิต สมจิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห  [อ่าน : 0 ครั้ง]
       วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี นำโดยนายบัณฑิต สมจิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรีย ..... (อ่านต่อ)  
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยอาชีวหนองกุงศรีได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับท่านผอ.บัณฑิต สมจิตร ท่านรองเชวล  [อ่าน : 2 ครั้ง]
       วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยอาชีวหนองกุงศรีได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับท่านผอ.บัณฑิต สมจิตร ท่านรองเชวลิต และเลี้ยงอำลา อ.อิทธิรัตน์ และอ.ศราวุฒิ ..... (อ่านต่อ)
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีได้ทำการลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2562  [อ่าน : 8 ครั้ง]
       วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีได้ทำการลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2562 ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี นำโดยนายบัณฑิต สมจิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพห
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยอาชีวหนองกุงศรีได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับท่านผอ.บัณฑิต สมจิตร ท่านรองเชวล
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีได้ทำการลงทะเบียนเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2562
วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้อำนวยการบัณฑิต สมจิตร เนื่อ
ดูรายการทั้งหมด  
 
อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
  วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
  วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
  วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
  วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ่ง
หน่วยงานส่วนกลางของ สอศ.
  สำนักอำนวยการ
  สำนักความร่วมมือ
  สำนักติดตามและประเมินผล
  สำนักนโยบายและแผนฯ
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  หน่วยศึกษานิเทศก์
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร