www.nks.ac.th
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัยฯ
ตำแหน่ง ที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แผนผังวิทยาลัยฯ
ตราวิทยาลัยฯ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
ฝ่ายบริหาร
ครู
บุคลากรทางการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารภายใน
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพฯ
งานสวัสดิการนักเรียนฯ
งานโครงการพิเศษฯ
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชา
สามัญ-สัมพันธ์
ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การโรงแรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 17  
เข้าชมเดือนนี้ : 543  
เข้าชมปีนี้ : 1,911  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 9,179  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้ง นร.ที่ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ให้นักศึกษาแจ้งด้วยตนเองต่อนายอำเภอท้องที่ ที่เป็นภู [อ่าน : 5 ครั้ง] บริษัท FamolyMart รับสมัครพนักงาน [อ่าน : 4 ครั้ง]
ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [อ่าน : 116 ครั้ง] การเปิดและการปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [อ่าน : 136 ครั้ง]

   คลิบวีดีโอ ของวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
เบื้องหลังความสำเร็จของสถานศึกษารางวัลพระราชทาน วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี [อ่าน : 47 ครั้ง] หนังสั้นเรื่อง "ต้นแบบคุณธรรม ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน" วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี [อ่าน : 80 ครั้ง]

   ประกาศ งานการเงิน / บัญชี / พัสดุ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาช์้อเครื่องกัด ซีเอ็นซี และโปรแกรม cad-cam ฯ  [อ่าน : 36 ครั้ง]
ประกาศราคาซื้อเครื่องกัด ซีเอ็นซีและโปรแกรม CAD-CAMฯ  [อ่าน : 52 ครั้ง]
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561  [อ่าน : 52 ครั้ง]
งบทดลองประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561  [อ่าน : 49 ครั้ง]
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561  [อ่าน : 62 ครั้ง]

   เอกสารเผยแพร่
ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ที่ได้ประกอบธุรกิจระหว่างเรียนและเป็นเจ้าของธุรกิจฯ  [อ่าน : 90 ครั้ง]
เอกสารกติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ๒๕๖๐   [อ่าน : 249 ครั้ง]
ข้อมูล สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ปีการศึกษา 2560  [อ่าน : 232 ครั้ง]
บันทึกข้อความ ขออนุญาตจัดทำวิจัยในชั้นเรียน  [อ่าน : 206 ครั้ง]
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560  [อ่าน : 326 ครั้ง]

   ผลงานทางวิชาการ / งานวิจัยฯ
การประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  [อ่าน : 356 ครั้ง]

   การประกันคุณภาพการศึกษา
SAR-2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  [อ่าน : 235 ครั้ง]
SAR-2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  [อ่าน : 214 ครั้ง]

   กิจกรรม / โครงการ
วันที่ 2-8 มีนาคม 2562 งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20 ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จั  [อ่าน : 8 ครั้ง]
       วันที่ 2-8 มีนาคม 2562 งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20 ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ..... (อ่านต่อ)
วันที่ 1 มี.ค 2562 ปฐมนิเทศน์นักเรียนนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  [อ่าน : 13 ครั้ง]
        วันที่ 1 มี.ค. 2562 ปฐมนิเทศน์นักเรียนนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ..... (อ่านต่อ)
วันที่ 28 ก.พ. 2562 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562  [อ่าน : 16 ครั้ง]
       วันที่ 28 ก.พ. 2562 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
วันที่ 2-8 มีนาคม 2562 งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20 ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จั
วันที่ 1 มี.ค 2562 ปฐมนิเทศน์นักเรียนนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
วันที่ 28 ก.พ. 2562 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562
วันที่ 25-26 โครงการ สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ดูรายการทั้งหมด  
 
อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
  วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
  วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
  วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
  วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ่ง
หน่วยงานส่วนกลางของ สอศ.
  สำนักอำนวยการ
  สำนักความร่วมมือ
  สำนักติดตามและประเมินผล
  สำนักนโยบายและแผนฯ
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  หน่วยศึกษานิเทศก์
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร