www.nks.ac.th
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัยฯ
ตำแหน่ง ที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แผนผังวิทยาลัยฯ
ตราวิทยาลัยฯ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
ฝ่ายบริหาร
ครู
บุคลากรทางการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารภายใน
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพฯ
งานสวัสดิการนักเรียนฯ
งานโครงการพิเศษฯ
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชา
สามัญ-สัมพันธ์
ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การโรงแรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 11  
เข้าชมเดือนนี้ : 53  
เข้าชมปีนี้ : 1,006  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 17,392  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว [อ่าน : 107 ครั้ง] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว [อ่าน : 78 ครั้ง]
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา [อ่าน : 98 ครั้ง] ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว [อ่าน : 140 ครั้ง]
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา [อ่าน : 274 ครั้ง] แจ้ง นร.ที่ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ให้นักศึกษาแจ้งด้วยตนเองต่อนายอำเภอท้องที่ ที่เป็นภู [อ่าน : 203 ครั้ง]

   การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน
การแข่งขันทักษะงานไม้ (ปวช. ) ระดับชาติ  [อ่าน : 16 ครั้ง]
       การแข่งขันทักษะงานไม้ (ปวช. ) ระดับชาติ ..... (อ่านต่อ)
ใบสมัคร แบบรายงานผล และแบบประกาศผล การแข่งขันทักษะวิชาชีพ  [อ่าน : 509 ครั้ง]
       ใบสมัคร แบบรายงานผล และแบบประกาศผล การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ..... (อ่านต่อ)
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562  [อ่าน : 360 ครั้ง]
       เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาค ระดับชาติ ปีการศึกษา 2562 ..... (อ่านต่อ)

   คลิบวีดีโอ ของวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
เบื้องหลังความสำเร็จของสถานศึกษารางวัลพระราชทาน วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี [อ่าน : 232 ครั้ง] หนังสั้นเรื่อง "ต้นแบบคุณธรรม ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน" วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี [อ่าน : 293 ครั้ง]

   ประกาศ งานการเงิน / บัญชี / พัสดุ
ส่งรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563  [อ่าน : 3 ครั้ง]
ส่งรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมกราคม 2563  [อ่าน : 0 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางบัญชี แบบที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  [อ่าน : 8 ครั้ง]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกซ่อมบำรุงและบำรุงรักษาเครื่องยนต์ระบบคอมมอนเรล จำนวน ๑ ช  [อ่าน : 3 ครั้ง]
ส่งรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนธันวาคม 2562  [อ่าน : 8 ครั้ง]

   เอกสารเผยแพร่
ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน   [อ่าน : 73 ครั้ง]
เอกสาร แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ ในการป้องกันการทุจริตสำหรับนักเรียน นักศึกษา   [อ่าน : 80 ครั้ง]
ยุทธศาสตร์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  [อ่าน : 44 ครั้ง]
ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ที่ได้ประกอบธุรกิจระหว่างเรียนและเป็นเจ้าของธุรกิจฯ  [อ่าน : 175 ครั้ง]
เอกสารกติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ๒๕๖๐   [อ่าน : 335 ครั้ง]

   ผลงานทางวิชาการ / งานวิจัยฯ
การประเมินการจัดกิจกรรมลูกเสือวิสามัญของวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี สังกัดสำนักงานคณะกกมการการอาชีวศึ  [อ่าน : 65 ครั้ง]
ผลงานทางวิชาการชุดการสอน รหัสวิชา 2105-2105 วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2556  [อ่าน : 242 ครั้ง]
การประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  [อ่าน : 470 ครั้ง]

   การประกันคุณภาพการศึกษา
SAR-2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  [อ่าน : 287 ครั้ง]
SAR-2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  [อ่าน : 274 ครั้ง]

   กิจกรรม / โครงการ
วันที่ 16 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ  [อ่าน : 15 ครั้ง]
       วันที่ 16 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ ..... (อ่านต่อ)
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือในการบริการชุมชน (อำเภ  [อ่าน : 14 ครั้ง]
       วันที่ 16 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือในการบริการชุมชน (อำเภอยิ้ม) ..... (อ่านต่อ)
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีได้จัดพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ(ประดับแถบ2สี)  [อ่าน : 17 ครั้ง]
       วันที่ 14 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีได้จัดพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ(ประดับแถบ2สี) ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
วันที่ 16 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ
วันที่ 16 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีได้เข้าร่วมโครงการความร่วมมือในการบริการชุมชน (อำเภ
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรีได้จัดพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ(ประดับแถบ2สี)
วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ร่วมกิจกรรมวันแม่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี
ดูรายการทั้งหมด  
 
อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
  วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
  วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
  วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
  วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ่ง
หน่วยงานส่วนกลางของ สอศ.
  สำนักอำนวยการ
  สำนักความร่วมมือ
  สำนักติดตามและประเมินผล
  สำนักนโยบายและแผนฯ
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  หน่วยศึกษานิเทศก์
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร