www.nks.ac.th
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัยฯ
ตำแหน่ง ที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แผนผังวิทยาลัยฯ
ตราวิทยาลัยฯ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
ฝ่ายบริหาร
ครู
บุคลากรทางการศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสารภายใน
File Download
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพฯ
งานสวัสดิการนักเรียนฯ
งานโครงการพิเศษฯ
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชา
สามัญ-สัมพันธ์
ช่างยนต์
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างกลโรงงาน
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การโรงแรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 14  
เข้าชมเดือนนี้ : 418  
เข้าชมปีนี้ : 2,257  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 3,697  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2561 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี [อ่าน : 463 ครั้ง] ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ [อ่าน : 386 ครั้ง]

   ประกาศ งานการเงิน / บัญชี / พัสดุ
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  [อ่าน : 57 ครั้ง]
งบทดลองประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2561  [อ่าน : 73 ครั้ง]
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2560  [อ่าน : 289 ครั้ง]
ประกาศ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ปี2561  [อ่าน : 276 ครั้ง]
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560  [อ่าน : 279 ครั้ง]

   เอกสารเผยแพร่
เอกสารกติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ๒๕๖๐   [อ่าน : 139 ครั้ง]
ข้อมูล สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ปีการศึกษา 2560  [อ่าน : 150 ครั้ง]
บันทึกข้อความ ขออนุญาตจัดทำวิจัยในชั้นเรียน  [อ่าน : 130 ครั้ง]
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560  [อ่าน : 257 ครั้ง]

   ผลงานทางวิชาการ / งานวิจัยฯ
การประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  [อ่าน : 287 ครั้ง]

   การประกันคุณภาพการศึกษา
SAR-2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  [อ่าน : 188 ครั้ง]
SAR-2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  [อ่าน : 162 ครั้ง]

   กิจกรรม / โครงการ
โครงการล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์  [อ่าน : 19 ครั้ง]
       โครงการล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ..... (อ่านต่อ)
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561   [อ่าน : 21 ครั้ง]
       โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ..... (อ่านต่อ)
การแข่งขันกีฬาเบญจมิตร ครั้งที่ 10 วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ วิทยาัลยการอาชีพกระนวน  [อ่าน : 47 ครั้ง]
       การแข่งขันกีฬาเบญจมิตร ครั้งที่ 10 วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ วิทยาัลยการอาชีพกระนวน ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
โครงการล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์
โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561
การแข่งขันกีฬาเบญจมิตร ครั้งที่ 10 วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ วิทยาัลยการอาชีพกระนวน
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 (fix it center)
ดูรายการทั้งหมด  
 
อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
  วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
  วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
  วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
  วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ่ง
หน่วยงานส่วนกลางของ สอศ.
  สำนักอำนวยการ
  สำนักความร่วมมือ
  สำนักติดตามและประเมินผล
  สำนักนโยบายและแผนฯ
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  หน่วยศึกษานิเทศก์
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร