www.nks.ac.th
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัยฯ
ตำแหน่ง ที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แผนผังวิทยาลัยฯ
ตราวิทยาลัยฯ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
ฝ่ายบริหาร
ครู
บุคลากรทางการศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสารภายใน
File Download
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพฯ
งานสวัสดิการนักเรียนฯ
งานโครงการพิเศษฯ
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชา
สามัญ-สัมพันธ์
ช่างยนต์
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างกลโรงงาน
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การโรงแรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 5  
เข้าชมเดือนนี้ : 423  
เข้าชมปีนี้ : 4,252  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 5,692  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [อ่าน : 12 ครั้ง] การเปิดและการปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [อ่าน : 63 ครั้ง]

   ประกาศ งานการเงิน / บัญชี / พัสดุ
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561  [อ่าน : 3 ครั้ง]
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561  [อ่าน : 24 ครั้ง]
งบทดลองประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561  [อ่าน : 32 ครั้ง]
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561   [อ่าน : 33 ครั้ง]
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  [อ่าน : 88 ครั้ง]

   เอกสารเผยแพร่
ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ที่ได้ประกอบธุรกิจระหว่างเรียนและเป็นเจ้าของธุรกิจฯ  [อ่าน : 19 ครั้ง]
เอกสารกติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ๒๕๖๐   [อ่าน : 180 ครั้ง]
ข้อมูล สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ปีการศึกษา 2560  [อ่าน : 182 ครั้ง]
บันทึกข้อความ ขออนุญาตจัดทำวิจัยในชั้นเรียน  [อ่าน : 159 ครั้ง]
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560  [อ่าน : 284 ครั้ง]

   ผลงานทางวิชาการ / งานวิจัยฯ
การประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  [อ่าน : 315 ครั้ง]

   การประกันคุณภาพการศึกษา
SAR-2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  [อ่าน : 207 ครั้ง]
SAR-2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  [อ่าน : 178 ครั้ง]

   กิจกรรม / โครงการ
โครงการฝึกอบรม​พัฒนา​ทักษะ​ภาษาอังกฤษ​เพื่อก้าวสู่งานอาชีพ   [อ่าน : 8 ครั้ง]
       โครงการฝึกอบรม​พัฒนา​ทักษะ​ภาษาอังกฤษ​เพื่อก้าวสู่งานอาชีพ ..... (อ่านต่อ)
การประเมินศูนย์บ่มเพราะผู้ประกอบการอาชีวะศึกษาระดับสถาศึกษา   [อ่าน : 8 ครั้ง]
       การประเมินศูนย์บ่มเพราะผู้ประกอบการอาชีวะศึกษาระดับสถาศึกษา ..... (อ่านต่อ)
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ22ปี  [อ่าน : 12 ครั้ง]
        พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ22ปี ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
โครงการฝึกอบรม​พัฒนา​ทักษะ​ภาษาอังกฤษ​เพื่อก้าวสู่งานอาชีพ
การประเมินศูนย์บ่มเพราะผู้ประกอบการอาชีวะศึกษาระดับสถาศึกษา
พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ22ปี
พิธีบายศรีส่ขวัญ เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ดูรายการทั้งหมด  
 
อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
  วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
  วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
  วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
  วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ่ง
หน่วยงานส่วนกลางของ สอศ.
  สำนักอำนวยการ
  สำนักความร่วมมือ
  สำนักติดตามและประเมินผล
  สำนักนโยบายและแผนฯ
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  หน่วยศึกษานิเทศก์
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร