www.nks.ac.th
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัยฯ
ตำแหน่ง ที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แผนผังวิทยาลัยฯ
ตราวิทยาลัยฯ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
ฝ่ายบริหาร
ครู
บุคลากรทางการศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสารภายใน
File Download
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพฯ
งานสวัสดิการนักเรียนฯ
งานโครงการพิเศษฯ
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชา
สามัญ-สัมพันธ์
ช่างยนต์
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างกลโรงงาน
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การโรงแรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 35  
เข้าชมเดือนนี้ : 302  
เข้าชมปีนี้ : 4,623  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 6,063  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ [อ่าน : 27 ครั้ง] การเปิดและการปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [อ่าน : 66 ครั้ง]

   คลิบวีดีโอ กิจกรรมของวิทยาลัยฯ
โครงการสวดมนตทุกวันอังคารสืบสานวัฒนธรรม วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี [อ่าน : 8 ครั้ง] หนังสั้นเรื่อง "ต้นแบบคุณธรรม ตัวอย่างที่ดีมีค่ากว่าคำสอน" วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี [อ่าน : 12 ครั้ง]

   ประกาศ งานการเงิน / บัญชี / พัสดุ
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561  [อ่าน : 10 ครั้ง]
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561  [อ่าน : 31 ครั้ง]
งบทดลองประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561  [อ่าน : 36 ครั้ง]
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561   [อ่าน : 36 ครั้ง]
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  [อ่าน : 93 ครั้ง]

   เอกสารเผยแพร่
ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ที่ได้ประกอบธุรกิจระหว่างเรียนและเป็นเจ้าของธุรกิจฯ  [อ่าน : 25 ครั้ง]
เอกสารกติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ๒๕๖๐   [อ่าน : 185 ครั้ง]
ข้อมูล สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ปีการศึกษา 2560  [อ่าน : 186 ครั้ง]
บันทึกข้อความ ขออนุญาตจัดทำวิจัยในชั้นเรียน  [อ่าน : 165 ครั้ง]
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560  [อ่าน : 288 ครั้ง]

   ผลงานทางวิชาการ / งานวิจัยฯ
การประเมินโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  [อ่าน : 317 ครั้ง]

   การประกันคุณภาพการศึกษา
SAR-2559 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  [อ่าน : 210 ครั้ง]
SAR-2558 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  [อ่าน : 183 ครั้ง]

   กิจกรรม / โครงการ
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี  [อ่าน : 2 ครั้ง]
        โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี ..... (อ่านต่อ)  
โครงการเร่งรัดการยุติปัญหา เอดส์  [อ่าน : 4 ครั้ง]
        โครงการเร่งรัดการยุติปัญหา เอดส์ ..... (อ่านต่อ)  
ศูนย์บ่มเพาะระดับชาติ วก.หนองกุงศรี  [อ่าน : 2 ครั้ง]
        ศูนย์บ่มเพาะระดับชาติ วก.หนองกุงศรี ..... (อ่านต่อ)  
  NewsPhoto
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี
โครงการเร่งรัดการยุติปัญหา เอดส์
ศูนย์บ่มเพาะระดับชาติ วก.หนองกุงศรี
11/9/2561สวดมนต์ทุกวันอังคารสืบสานวัฒนธรรม
ดูรายการทั้งหมด  
 
อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์
  วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
  วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
  วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
  วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
  วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ่ง
หน่วยงานส่วนกลางของ สอศ.
  สำนักอำนวยการ
  สำนักความร่วมมือ
  สำนักติดตามและประเมินผล
  สำนักนโยบายและแผนฯ
  สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ
  สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
  สำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา
  หน่วยตรวจสอบภายใน
  หน่วยศึกษานิเทศก์
  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร