ประเภท : เอกสารเผยแพร่   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะฯ สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 
  เผยแพร่จำนวนผู้ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในสถานศึกษาอาชีวศึกษาที่ได้ประกอบธุรกิจ 
  รายชื่อผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะ 
  ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการให้คะแนน  
  เอกสาร แนวทางการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรฯ ในการป้องกันการทุจริตสำหรับนักเรียน นักศึกษา  
  ยุทธศาสตร์ ของสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ที่ได้ประกอบธุรกิจระหว่างเรียนและเป็นเจ้าของธุรกิจฯ 
  เอกสารกติกาการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ๒๕๖๐  
  ข้อมูล สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ปีการศึกษา 2560 
  บันทึกข้อความ ขออนุญาตจัดทำวิจัยในชั้นเรียน 
มีข้อมูลทั้งหมด  11  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/2

1 2