www.nks.ac.th
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัยฯ
ตำแหน่ง ที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แผนผังวิทยาลัยฯ
ตราวิทยาลัยฯ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
ฝ่ายบริหาร
ครู
บุคลากรทางการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารภายใน
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพฯ
งานสวัสดิการนักเรียนฯ
งานโครงการพิเศษฯ
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชา
สามัญ-สัมพันธ์
เทคนิคพื้นฐาน
ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การโรงแรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 29  
เข้าชมเดือนนี้ : 542  
เข้าชมปีนี้ : 4,577  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 49,144  
  ประวัติวิทยาลัยฯ


ประวัติวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี
 

          กระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  สังกัดกรมอาชีวศึกษา  เมื่อวันที่  4  กรกฏาคม  2539 
         
        สถานที่ตั้ง  25  หมู่ที่  2  ตำบลลำหนองแสน  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์
โทร. 043- 814401  ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุ  หมายเลขที่ทะเบียนที่ กส.92 บนเนื้อที่จำนวน  100  ไร่ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ
         
อำเภอหนองกุงศรี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ของจังหวัดกาฬสินธุ์ มีอาณาเขต คือ

        ทิศเหนือ           ติดอำเภอกระนวน         จังหวัดขอนแก่น

                              และอำเภอท่าคันโท       จังหวัดกาฬสินธุ์
        ทิศใต้              ติดอำเภอยางตลาด        จังหวัดกาฬสินธุ์
        ทิศตะวันออก     ติดอำเภอสหัสขันธ์         จังหวัดกาฬสินธุ์
        ทิศตะวันตก       ติดอำเภอห้วยเม็ก          จังหวัดกาฬสินธุ์

 

ความเป็นมาโดยสังเขป

           กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้ง วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  อำเภอหนองกุงศรี  จังหวัดกาฬสินธุ์  สังกัดกรมอาชีวศึกษา  เมื่อวันที่  4  กรกฏาคม  2539  โดย นายชิงชัย  มงคลธรรม รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2539 ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณเหลือจ่ายจากกรมอาชีวศึกษา จำนวนเงิน  1,000,000  บาท  เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 8 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง และได้รับการสนับสนุนจากท่าน ส.ส.วิทยา  ภูมิเหล่าแจ้ง ในการจัดตั้งวิทยาลัยฯ
   
พ.ศ.2540
นายมนูญ แก้วแสนเมือง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี และแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 2 คน คือนายเอนก ปิ่นแก้วน้อย อาจารย์ 2 ระดับ 7 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และนายสุวิทย์ ตรีรัตนเศวต อาจารย์ 2 ระดับ 7 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
     
.ศ.2541เปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ (ปวช.) จำนวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาช่างยนต์ และสาขาวิชาพณิชยการ (สาขางานการบัญชี)
     
พ.ศ.2542
นายมนูญ แก้วแสนเมือง ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี และนายสุวิทย์ ตรีรัตนเศวต ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ

พ.ศ.2543เปิดสอนสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลังและเปิดสอนระบบทวิภาคีสาขาวิชาช่างยนต์ (สาขางานช่างยนต์) สาขาวิชาพณิชยการ (สาขางานธุรกิจค้าปลีก)
     
พ.ศ.2544
เปิดสอนระดับชั้น ปวส.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี (เรียนต่อเนื่องจากผู้จบ ปวช.)  และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เรียนต่อเนื่องจาก ผู้จบชั้น ม.6)
     
พ.ศ.2544
นายวีระศักดิ์ โคตะนนท์ อาจารย์ 2 ระดับ 6 วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์ ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี และนายณัฐพล จันทร์โมรา อาจารย์ 2 ระดับ 6 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
     
พ.ศ.2545
ได้รับงบประมาณหมวดค่าครุภัณฑ์ จำนวนเงิน 4,817,400 บาท เปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (หลากหลาย)  และให้บริการในด้านต่าง ๆ แก่ชุมชน
     
.ศ.2546นายสุรีย์ ศรีชะตา ผู้ช่วยผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพรรณนานิคม มาช่วยราชการที่วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี และได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จำนวนเงิน 3,759,100 บาท
     
.ศ.2547 ได้รับงบประมาณค่าครุภัณฑ์การศึกษา จำนวนเงิน 3,365,000 บาท ได้เปิดสอนสาขางานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นปวช. และเปิดสอนหลักสูตรระดับชั้น ปวส. ภาคสมทบสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  และสาขาวิชาเครื่องกล
     
พ.ศ.2548
เปิดทำการสอนหลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ (Fast Track) ในระดับ ปวช. และ ปวส. ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงอาหาร จำนวนเงิน 3,000,000บาท
   
พ.ศ.2549
นายพนม  แพนแก้ว  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี นายวีระศักดิ์ โคตะนนท์ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และนายสุรีย์ ศรีชะตา ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ และได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างสนามฟุตบอลมาตรฐาน จำนวนเงิน 1,000,000  บาท
     
พ.ศ.
2550ได้รับจัดงบประมาณค่าครุภัณฑ์ของแผนกอิเล็กทรอนิกส์ จำนวนเงิน 723,000บาท
     
พ.ศ.2551
นายธัช แสงใส ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี นายสุระเด่น คุนุ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี และได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารวิทยบริการ จำนวนเงิน 3,000,000  บาท  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวนเงิน  760,000 บาท
     
พ.ศ.
2552ได้รับจัดสรรงบประมาณปรับปรุงสิ่งก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ของนักเรียนนักศึกษา จำนวนเงิน 300,000 บาท
     
.ศ.2553ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณโครงการภายใต้ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง จำนวนเงิน 808,000 บาท
   
พ.ศ.2554
นายวรวิทย์  ศรีตระกูล  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี นายสุวิทย์  ตรีรัตนเศวต  ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นายสุรีย์ ศรีชะตา ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  นายสุระเด่น  คุนุ ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณครุภัณฑ์การศึกษา  จำนวนเงิน  400,000  บาท
 
สภาพการบริหารงานของสถานศึกษา

          การบริหารวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี มีโครงสร้างการบริหารตามแผนภูมิการบริหารสถานศึกษาในสังกัดกรมอาชีวศึกษา ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2549  โดยแบ่งภาระหน้าที่รับผิดชอบออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

-             ฝ่ายบริหารทรัพยากร
-             ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
-             ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
-             ฝ่ายวิชาการ