ประเภท : กิจกรรม / โครงการ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
   โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี   
   โครงการเร่งรัดการยุติปัญหา เอดส์   
   ศูนย์บ่มเพาะระดับชาติ วก.หนองกุงศรี   
  11/9/2561สวดมนต์ทุกวันอังคารสืบสานวัฒนธรรม  
   อบรมคุณธรรม จริยธรรม โครงการ เยาวชนต้นแบบ พัฒนาคุณภาพชีวิต 
  โครงการเตรียมลูกเสือวิสามัญ (Day camp) 
  โครงกาารออกติมตามนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
  การนำเสนอโครงงานคุณธรรม The Best ชื่อโครงงาน “ต้นแบบคุณธรรม 
   ประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ 23/8/2561 
   ขับขี่ปลอดภัย ภายใต้กิจกรรมป้องกันอุบัติภัยทางถนน 
มีข้อมูลทั้งหมด  84  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/9

1 2 3 4 5 6 7 8 9