ประเภท : กิจกรรม / โครงการ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   
  โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561  
  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  โครงการล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ 
  โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561  
  การแข่งขันกีฬาเบญจมิตร ครั้งที่ 10 วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ วิทยาัลยการอาชีพกระนวน 
  ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 (fix it center) 
  พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2560 
  โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
  โครงการประกวดผลงานวิจัย และโครงการ โครงงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
มีข้อมูลทั้งหมด  45  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/5

1 2 3 4 5