www.nks.ac.th
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัยฯ
ตำแหน่ง ที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แผนผังวิทยาลัยฯ
ตราวิทยาลัยฯ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
ฝ่ายบริหาร
ครู
บุคลากรทางการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารภายใน
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพฯ
งานสวัสดิการนักเรียนฯ
งานโครงการพิเศษฯ
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชา
สามัญ-สัมพันธ์
ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การโรงแรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 15  
เข้าชมเดือนนี้ : 15  
เข้าชมปีนี้ : 1,681  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 18,067  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 โครงการประชุมผู้ปกครอง (ศิษย์-ลูก) ประจำปีการศึกษา 2560 
 เข้าร่วมแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง) ชาย ในระดับชาติ จ.สุพรรณบุรี 
 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 การรับการประเมินผู้บังคับบัญชาลูกเสือและคัดเลือกสถานศึกษา  
 การรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 รับการประเมินการรวมสถานศึกษา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓  
 รับการประเมินและคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับอา 
 กิจกรรม วันครู ๒๕๖๑ อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง 
 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ครั่งที่ ๑/๒๕๖๑ 
 โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ ๓ สี) ลูกเสือวิสามัญต้า 
 โครงการแข่งขันกีฬาสีต้านภัยยาเสพติดภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 
 โครงการสวดมนต์ทุกวันอังคาร สืบสานวัฒนธรรม 
 Merry Christmas Day and Happy New Year  
 การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬ 
 โครงการตักบาตรทุกเดือน เตือนใจใฝ่ธรรม 
 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 พิธีอัญเชิญพระบรมรูปหล่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานและหลักสูตรว 
 โครงการจัดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
มีข้อมูลทั้งหมด  152  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    7/8

1 2 3 4 5 6 7 8