www.nks.ac.th
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัยฯ
ตำแหน่ง ที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แผนผังวิทยาลัยฯ
ตราวิทยาลัยฯ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
ฝ่ายบริหาร
ครู
บุคลากรทางการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารภายใน
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพฯ
งานสวัสดิการนักเรียนฯ
งานโครงการพิเศษฯ
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชา
สามัญ-สัมพันธ์
ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การโรงแรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 34  
เข้าชมเดือนนี้ : 757  
เข้าชมปีนี้ : 4,596  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 11,864  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ครั่งที่ ๑/๒๕๖๑ 
 โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม และพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ (ประดับแถบ ๓ สี) ลูกเสือวิสามัญต้า 
 โครงการแข่งขันกีฬาสีต้านภัยยาเสพติดภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 โครงการอาชีวะอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๑ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 
 โครงการสวดมนต์ทุกวันอังคาร สืบสานวัฒนธรรม 
 Merry Christmas Day and Happy New Year  
 การประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬ 
 โครงการตักบาตรทุกเดือน เตือนใจใฝ่ธรรม 
 พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 พิธีอัญเชิญพระบรมรูปหล่อ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพทักษะพื้นฐานและหลักสูตรว 
 โครงการจัดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  
 การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไท 
 การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี  
 โครงการสวดมนต์ทุกวันอังคาร สืบสานวัฒนธรรม ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 
 พิธีวางพวงมาลา “วันปิยมหาราช” ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ ๕  
 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2559  
 โครงการสวดมนต์ทุกวันอังคาร สืบสานวัฒนธรรม ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี 
 พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
 พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
มีข้อมูลทั้งหมด  124  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    6/7

1 2 3 4 5 6 7