www.nks.ac.th
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัยฯ
ตำแหน่ง ที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แผนผังวิทยาลัยฯ
ตราวิทยาลัยฯ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
ฝ่ายบริหาร
ครู
บุคลากรทางการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารภายใน
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพฯ
งานสวัสดิการนักเรียนฯ
งานโครงการพิเศษฯ
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชา
สามัญ-สัมพันธ์
ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การโรงแรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 17  
เข้าชมเดือนนี้ : 17  
เข้าชมปีนี้ : 1,683  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 18,069  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
  กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และการนุ่งผ้าไทย อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ๒๕๖๑ 
 โครงการเตรียมรับลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบสองสี ประจำปีการศึกษา๒๕๖๑ 
  โครงการรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปีการศึกษา 2561 
 โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิชาขบูชา 
 โครงการสวดมนต์วันอังคารสืบสานวัฒนธรรม ตลอดปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561  
 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561  
 โครงการล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ 
 การแข่งขันกีฬาเบญจมิตร ครั้งที่ 10 วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ วิทยาัลยการอาชีพกระนวน 
 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 (fix it center) 
 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2560 
 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 โครงการประกวดผลงานวิจัย และโครงการ โครงงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 การประเมินผู้บังคับบัญชาลูกเสือและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล อาชีวศึกษา ระดับภาคฯ 
 โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 โครงการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนอ่อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
มีข้อมูลทั้งหมด  152  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    6/8

1 2 3 4 5 6 7 8