www.nks.ac.th
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัยฯ
ตำแหน่ง ที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แผนผังวิทยาลัยฯ
ตราวิทยาลัยฯ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
ฝ่ายบริหาร
ครู
บุคลากรทางการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารภายใน
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพฯ
งานสวัสดิการนักเรียนฯ
งานโครงการพิเศษฯ
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชา
สามัญ-สัมพันธ์
ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การโรงแรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 15  
เข้าชมเดือนนี้ : 15  
เข้าชมปีนี้ : 1,681  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 18,067  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
  การแข่งขันสุดยอด​ฝีมือ​สาย​สัญญาณ​Cabling Contest 
 พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
  โครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย​ในสถานศึกษา​(เลือกตั้ง-นายก อวท.) 
 โครงการฝึกอบรม​พัฒนา​ทักษะ​ภาษาอังกฤษ​เพื่อก้าวสู่งานอาชีพ  
 การประเมินศูนย์บ่มเพราะผู้ประกอบการอาชีวะศึกษาระดับสถาศึกษา  
  พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ22ปี 
  พิธีบายศรีส่ขวัญ เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  มอบทุนการศึกษา เนื่องในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 ไหว้ศาลปู่ตา วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 พิธีสักการะพระพุทธกุงศรี พระประจำวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี เนื่องในพิธีวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒ 
 บวงสรวงพระวิษณุกรรม(ครูช่าง) ประจำปีการศึกษา2561 
 โครงการประกวดร้องเพลง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 โครงการสร้างจิตสำนึกรักความเป็นไทยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม(ทำพานไหว้ครู) ๒๗ มิ.ย.๖๑ 
 โครงการวันสุนทรภู่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 โครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
 โครงการตรวจสารเสฟติดในสถานศึกษา ๒๕๖๑ 
  กิจกรรมการเข้าแถวเดินเข้าหอประชุม ในการสวดมนต์ทุกวันอังคารฯ 
 สวดมนต์ทุกวันอังคารสืบสานวัฒนธรรม 
  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 
มีข้อมูลทั้งหมด  152  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    5/8

1 2 3 4 5 6 7 8