www.nks.ac.th
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัยฯ
ตำแหน่ง ที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แผนผังวิทยาลัยฯ
ตราวิทยาลัยฯ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
ฝ่ายบริหาร
ครู
บุคลากรทางการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารภายใน
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพฯ
งานสวัสดิการนักเรียนฯ
งานโครงการพิเศษฯ
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชา
สามัญ-สัมพันธ์
ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การโรงแรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 16  
เข้าชมเดือนนี้ : 16  
เข้าชมปีนี้ : 1,682  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 18,068  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 วันที่ 5 ธันวาคม 2561วันพ่อแห่งชาติ วันชาติ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๙ 
  โครงการทำบุญตักบาตร 
 การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 
 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ ณ พุทธมณฑลแก่งดอนกลาง 
 วันที่ 27 พฤศจิกายน โครงการสวดมนต์วันอังคาร สืบสานวัฒนธรรม  
 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ร่วมงานกฐินอำเภอหนองกุงศรี 
  วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 อบรมการใช้ Google for Education 
 มหกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วท.เขาวง  
 วก.หนองกุงศรี เข้าร่วมการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  
  โครงการ หิ้วตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต ร่วมกับอำเภอหนองกุงศรี 
  กิจกรรม ถือตะกร้า นุ่งซิ่น ถือปิ่นโต 
 โครงการสวดมนต์วันอังคารสืบสานวัฒนธรรม วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 
  โครงการปัจฉิมนิเทศและอบรมสัมมนานักเรียน นักศึกษาฝึกงานฝึกอาชีพ 
 โครงการเตรียมลูกเสือวิสามัญ (Day camp) 
 โครงกาารออกติมตามนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
 การนำเสนอโครงงานคุณธรรม The Best ชื่อโครงงาน “ต้นแบบคุณธรรม 
  ประเมินศูนย์บ่มเพาะฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ 23/8/2561 
  ขับขี่ปลอดภัย ภายใต้กิจกรรมป้องกันอุบัติภัยทางถนน 
  การประเมินสถานศึกษาคุณธรรม 
 สวดมนต์ทุกวันอังคารสืบสานวัฒนธรรม 14/8/2561 
มีข้อมูลทั้งหมด  152  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/8

1 2 3 4 5 6 7 8