www.nks.ac.th
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัยฯ
ตำแหน่ง ที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แผนผังวิทยาลัยฯ
ตราวิทยาลัยฯ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
ฝ่ายบริหาร
ครู
บุคลากรทางการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารภายใน
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพฯ
งานสวัสดิการนักเรียนฯ
งานโครงการพิเศษฯ
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชา
สามัญ-สัมพันธ์
ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การโรงแรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 17  
เข้าชมเดือนนี้ : 543  
เข้าชมปีนี้ : 1,911  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 9,179  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 วันที่ 2-8 มีนาคม 2562 งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20 ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จั 
  วันที่ 1 มี.ค 2562 ปฐมนิเทศน์นักเรียนนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 วันที่ 28 ก.พ. 2562 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 
 วันที่ 25-26 โครงการ สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
 วันที่ 21 ก.พ. 2562 โครงการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการหนองกุงศรี  
 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการ Big cleaning Day 
 วันที่ 21-22 ก.พ. 2562โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2561 
 วันที่ 13 ก.พ. 2562 กิจกรรมการรายงานตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่  
  วันที่ 12 ก.พ. 2561 โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
  วันที่ 7 ก.พ. 2562โครงการศึกษาดูงานธุรกิจ 
 วันที่ 29 ม.ค 2562 โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  สวดมน์วันอังคารสืบสานวัฒนธรรม วันที่ ๒๒ ม.ค.๒๕๖๒ 
  โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
 ซักซ้อม. ทำความเข้าใจ ลำดับพิธีการ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 
  ร่วมกิจกรรม open house ณ วิทยาลัยอาชีวกาฬสินธุ์ 9/01/62 ค่ะ 
  ประเมินและคัดเลือกสถานศึกษากองลูกเสือวิสามัญดีเด่น ณ วก.ห้วยผึ้ง 
 โครงการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 มกราคม 2562 ณวิทยาล 
  Merry Christmas and happy new year 2019 
  ผ้าป่าศิษย์เก่า รุ่นปี48 
  โครงการอาชีวอาสา ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 
มีข้อมูลทั้งหมด  118  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/6

1 2 3 4 5 6