www.nks.ac.th
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัยฯ
ตำแหน่ง ที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แผนผังวิทยาลัยฯ
ตราวิทยาลัยฯ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
ฝ่ายบริหาร
ครู
บุคลากรทางการศึกษา
ดาวน์โหลดเอกสารภายใน
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพฯ
งานสวัสดิการนักเรียนฯ
งานโครงการพิเศษฯ
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชา
สามัญ-สัมพันธ์
ช่างยนต์
ช่างกลโรงงาน
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การโรงแรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 33  
เข้าชมเดือนนี้ : 756  
เข้าชมปีนี้ : 4,595  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 11,863  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 วันที่ 11 เมษายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี นำโดยนายบัญชา โคตรแก้ว ได้เข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์บ 
 วันนี้ 9 เมษายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ได้จัดร่วมกิจกรรมล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ เพื่ 
  วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษาณ ห้อง ๑๑๐๖ วิทยาลัยกา 
 วันที่ 22 มีนาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี ได้ร่วมกิจ 
 วันที่13 มีนาคม 2562 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  
 วันที่ 13 มีนาคม 2562 พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
 วันที่ 2-8 มีนาคม 2562 งานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ครั้งที่ 20 ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จั 
  วันที่ 1 มี.ค 2562 ปฐมนิเทศน์นักเรียนนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 วันที่ 28 ก.พ. 2562 โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ปีการศึกษา 2562 
 วันที่ 25-26 โครงการ สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
 วันที่ 21 ก.พ. 2562 โครงการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการหนองกุงศรี  
 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 โครงการ Big cleaning Day 
 วันที่ 21-22 ก.พ. 2562โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีการศึกษา 2561 
 วันที่ 13 ก.พ. 2562 กิจกรรมการรายงานตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่  
  วันที่ 12 ก.พ. 2561 โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
  วันที่ 7 ก.พ. 2562โครงการศึกษาดูงานธุรกิจ 
 วันที่ 29 ม.ค 2562 โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
  สวดมน์วันอังคารสืบสานวัฒนธรรม วันที่ ๒๒ ม.ค.๒๕๖๒ 
  โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 
 ซักซ้อม. ทำความเข้าใจ ลำดับพิธีการ กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน 
มีข้อมูลทั้งหมด  124  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/7

1 2 3 4 5 6 7