www.nks.ac.th
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัยฯ
ตำแหน่ง ที่ตั้งวิทยาลัยฯ
แผนผังวิทยาลัยฯ
ตราวิทยาลัยฯ
ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
เอกลักษณ์ / อัตลักษณ์
ฝ่ายบริหาร
ครู
บุคลากรทางการศึกษา
ปฏิทินกิจกรรม
ดาวน์โหลดเอกสารภายใน
File Download
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน
ข้อมูลสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน-นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณและการเงิน
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
งานบริหารงานทั่วไป
งานบุคลากร
งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานอาคารสถานที่
งานทะเบียน
งานประชาสัมพันธ์
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
งานวางแผนและงบประมาณ
งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
งานความร่วมมือ
งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ
งานประกันคุณภาพฯ
งานส่งเสริมผลิตผลการค้าฯ
งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนฯ
งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
งานครูที่ปรึกษา
งานปกครอง
งานแนะแนวอาชีพฯ
งานสวัสดิการนักเรียนฯ
งานโครงการพิเศษฯ
ฝ่ายวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตรฯ
งานวัดผลและประเมินผล
งานวิทยบริการและห้องสมุด
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
งานสื่อการเรียนการสอน
แผนกวิชา
สามัญ-สัมพันธ์
ช่างยนต์
ช่างเชื่อมโลหะ
ช่างกลโรงงาน
ช่างไฟฟ้ากำลัง
ช่างอิเล็กทรอนิกส์
การบัญชี
การตลาด
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การโรงแรม
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 16  
เข้าชมเดือนนี้ : 469  
เข้าชมปีนี้ : 2,953  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 4,393  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 โครงการยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   
 โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561  
 โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 โครงการล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ 
 โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561  
 การแข่งขันกีฬาเบญจมิตร ครั้งที่ 10 วันที่ 29 มีนาคม 2561 ณ วิทยาัลยการอาชีพกระนวน 
 ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2561 (fix it center) 
 พิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2560 
 โครงการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 โครงการประกวดผลงานวิจัย และโครงการ โครงงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 การประเมินผู้บังคับบัญชาลูกเสือและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัล อาชีวศึกษา ระดับภาคฯ 
 โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 โครงการช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนอ่อน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 โครงการประชุมผู้ปกครอง (ศิษย์-ลูก) ประจำปีการศึกษา 2560 
 โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 เข้าร่วมแข่งขันการประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง) ชาย ในระดับชาติ จ.สุพรรณบุรี 
 การรับการประเมินผู้บังคับบัญชาลูกเสือและคัดเลือกสถานศึกษา  
 การรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
 รับการประเมินการรวมสถานศึกษา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓  
 รับการประเมินและคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับอา 
มีข้อมูลทั้งหมด  45  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/3

1 2 3